Sisseastumisinfo

Seoses riigis kehtiva eriolukorraga toimub Pärnu Ühisgümnaasiumi 10. klassi vastuvõtt järgmiselt:

  • Õpilaskandidaadid, kelle 9. klassi veerandi- või trimestrihinded on neljad ja viied või kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadidel saavutanud 1.-3. koha või osalenud üleriigilistel olümpiaadidel on Pärnu Ühisgümnaasiumisse vastu võetud ja neile vestlusi ei toimu. Õppima asumine tuleb kinnitada hiljemalt 10. maiks 2020 aadressil piret[ät]yhis.parnu.ee
  • Õpilaskandidaadid, kes on koolikatsetele registreerinud ja soovivad gümnaasiumis õpingute alustamist saatsid hinnetelehe (kogu õppeaasta hinded) 27. märtsiks e-mailile piret[ät]yhis.parnu.ee (info on kättesaadav kooli kodulehel alates 16. märtsist 2020).
  • Hinnetelehtede alusel koostatakse pingerida eesti keele, matemaatika ja inglise keele keskmiste hinnete alusel. Pingerida ei avalikustata.
  • Kool teavitab õpilast gümnaasiumisse vastuvõtmisest hiljemalt 9. aprilliks 2020 meili ja posti teel. Sissesaanutele saadetakse kutsed meili teel ja postkaardiga koju, õpilased kinnitavad oma valiku 10. maiks 2020. Kui pärast 10. maid on vabu kohti pakutakse need edasi pingereas asuvatele järgmistele õpilastele.
  • Avaldusi gümnaasiumi astumiseks võetakse õpilaskandidaatidelt vastu vahetult pärast põhikooli lõpetamist kuni 19. juunini. Sisseastumisavalduse palume esitada elektrooniliselt sisseastumise infosüsteemi SAIS kaudu. Vajadusel võetakse paberkandjal sisseastumisavaldusi vastu 15. juuni kuni 19. juuni 2020 kell 09.00-12.00 kooli kantseleis. 6. Gümnaasiumisse ei võeta õpilasi, kellel on õppeaasta kokkuvõtvate hinnete hulgas puudulikke hindeid.