Õpilasesindus

Õpilasesindus on kooli õpilaskonna vabatahtlik esindus.
Õpilasesindus juhindub oma tegevuses kooli põhimäärusest, lepingutest kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahel, kooli õpilasesinduse põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on:
• tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
• aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
• järgida ja edendada kooli traditsioone;
• kujundada häid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
• aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele.

Õpilasesinduse põhimäärus: ÕE põhimäärus

ÕE president:  Sandra Väliste
Asepresident: Merili Eenraid
Protokollija: Pärtel Andres Sooniste