Iseloomustus

Iseloomustus

Pärnu Ühisgümnaasiumi sünniaastaks loetakse 1861, mil loodi Pärnusse progümnaasium. Kool on kandnud erinevaid nimetusi:
1861–1918 Pärnu Poeglaste Gümnaasium,
1918–1927 Pärnu Ühisgümnaasium,
1927–1944 Pärnu Poeglaste Gümnaasium,
1944–1995 Pärnu I Keskkool,
1995-…. Pärnu Ühisgümnaasium.

Kool tõusis Eesti kultuurikollete hulgas kiiresti esimeste hulka ja jäi sinna püsima okupatsioonivõimude saabumiseni. Eesti Vabariigi aegne gümnaasiumi direktor oli Oskar Mälk. Paljud Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi kasvandikest etendasid silmapaistvat ja mõjuvat osa kultuuri- ja teadusvallas, poliitikas ning ühiskondlikus elus. Üheteistkümnest Eesti riigitüüril olnud mehest viiel sidemed Pärnu Poeglaste Gümnaasiumiga: Fr. Akelil, J. Jaaksonil, K. Pätsil, J. Teemandil, J. Uluotsal.
Aastatel 1960–1999 juhtis kooli Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi lõpetanud Elmar Roosna.
Kool on humanitaarkallakuga juba alates 1962. aastast, mil loodi inglise keele süvaklassid.
Aastatel 1999–2019 juhtis kooli Mart Kuuskmann.
Aastast 2019 juhib kooli Anneli Rabbi.

2014. aasta sügisel alustab ühisgümnaasium tööd oma ajaloolises majas Kooli tn 13 ehk niinimetatud valges koolimajas. Selle koolimaja projekteeris tuntud arhitekt Olev Siinmaa. Maja ehitati aastatel 1938-1940, kus koolitöö algas 1940. aasta 8. jaanuaril. 1952. aastal asus koolimajja Pärnu I Keskkool (praegune Pärnu Ühisgümnaasium), mis töötas selles majas 1971. aastani. Seega pärast rohkem kui 40 aastat eemal pöördub Pärnu Ühisgümnaasium tagasi oma vanasse koolimajja. Sellise ümberkorralduse on tinginud koolivõrgu korrastamine Pärnu linnas ning volikogu 20.12.2013 otsus, millega otsustati liita Pärnu Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiosa ja Hansagümnaasium ning likvideerida Hansagümnaasium.
Kuigi õppehoone muutub, jätkub uues majas ühisgümnaasiumi vaimsus ja sisu. Pärnu Ühisgümnaasium on jätkusuutlik loomingulise ja akadeemilise õppekeskkonnaga, ühtehoidva kooliperega mitmekülgset ja konkurentsivõimelist gümnaasiumiharidust pakkuv õppeasutus. Koolis töötavad professionaalsed, õpilasi toetavad ja innustavad õpetajad. Kooli mikrokliima on selline, et siia tahetakse tulla ja siin tahetakse olla. Pärnu Ühisgümnaasiumi koolipere liikmed tunnevad uhkust, et nad õpivad või töötavad siin koolis.
2014. aasta sügisel alustav ainult gümnaasiumiklassidega ühisgümnaasium pakub võimaluse omandada konkurentsivõimelist gümnaasiumiharidust
Koolil on koostöölepingud Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga, Eesti Kunstiakadeemiaga, Tallinna Tehnikaülikooliga ja Tallinna Ülikooliga.
Kõikidel õpilastel on võimalik tegeleda teadustööga, kuid leida ka huvitegevust. Võimalik on laulda linna suurimas segakooris, ansamblites, tegeleda solisti- ja kitarriõppega, aga valida lisaks ka muid muusika valikkursusi. Võimalik on õppida erineval tasemel erinevaid võõrkeeli (hispaania, prantsuse, vene, saksa jne).

Alates 2016/2017 õppeaastast rakendab kool moodulõpet. Iga õpilane saab ise koostada oma õppekava, läbides riiklikus õppekavas ettenähtud kohustuslikud õppeained ja valides neile juurde kaks endale meelepäraseimat moodulit järgmiste hulgast:

  1. Romanistika (hispaania või prantsuse keele ja kultuuri suund)
  2. Ettevõtlus ja majandus
  3. Loomemajandus
  4. Arhitektuur ja disain
  5. Teadus ja huvitav maailm
  6. Inimene ja ühiskond
  7. Mõttelugu
  8. Meedia
  9. Infotehnoloogia
  10. Terves kehas terve vaim

Moodulite ja neis sisalduvate kursuste kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Koolis on alati kõrgelt hinnatud õpilasi, kes järgivad sportlikke ning tervislikke eluviise ning on olnud edukad erinevatel spordialadel kogu riigis.

Koolitraditsioonid nagu näiteks teadmistevõistlus Koidula gümnaasiumiga, koolikonverentsid, kooli aastapäeva pidulikud aktused, meeldejäävaid jõulu- ja kevadkontserte on peetud aastakümneid. Õpilasesinduse eestvedamisel toimuvad stiilipäevad, õuduste- ja filmiõhtud, solistikonkursid, kooliolümpiad jpm.

75% Ühisgümnaasiumi vilistlastest jätkavad õpinguid kõrgkoolides nii kodu- kui ka välismaal, mis tõestab Ühisgümnaasiumi konkurentsivõimelisust hea gümnaasiumihariduse andmisel kogu riigis.

Pärnu Ühisgümnaasiumi võib nimetada kogukonnakooliks, sest siin on õppinud paljude praeguste õpilaste vanemad ja vanavanemadki.

Pärnu Ühisgümnaasiumi deviis

PÜ- põline ja ühtehoidev

Pärnu Ühisgümnaasiumi visioon

VISIOON 2020
Pärnu Ühisgümnaasium on loomingulise ja akadeemilise õppekeskkonnaga, mitmekülgset ja konkurentsivõimelist haridust pakkuv gümnaasium. Oleme tulevikku vaatav, olevikku arvestav traditsioonidele toetuv omanäoline kool, kuhu tahetakse õppima tulla. Pärnu Ühisgümnaasiumi omanäolisust iseloomustavad järgmised eripärad:

•  Ajalugu ja traditsioonid
•  Pärnu ainuke munitsipaalgümnaasium aastal 2016
•  Hea atmosfäär, oma kooli tunne
• Algatusvõimelised, ettevõtlikud õpilased, kes julgevad oma peaga mõelda
• Õpilasesinduse aktiivne osalus koolielus
• Ettevõtlusesuund + loengud inimestelt väljastpoolt maja, koostöö Pärnu ettevõtetega
• Arhitektuurisuund
• Prantsuse keele süvaõpe, hispaania ja itaalia keele õppimisvõimalus
• Loomemajanduse suund
• Pikaaegse traditsiooniga õpilasüritused
• Heategevus enne jõule
• Tihe koostöö teiste (kõrg)koolide, organisatsioonidega Eestis ja Euroopas
• Rahvusvahelised projektid, õppetööd toetavad projektid ning õppekäigud
• Koolikonverentsid
• Koostöö kõrgkoolidega õppesuunda toetavate valikainete õpetamisel
• Kõige laialdasem võimalus õppida võõrkeeli Pärnus ja Pärnumaal
• Direktsiooni vastuvõtt edukatele õpilastele ja abiturientidele

Pärnu Ühisgümnaasiumi missioon

Pärnu Ühisgümnaasium on iseennast analüüsiv, konkurentsivõimeline, arenev ja õppiv organisatsioon. Õpetame inimesi, kes saavad tulevikus hästi hakkama, teavad oma tugevaid külgi ning oskavad neid kasutada!

Pärnu Ühisgümnaasiumi põhiväärtused

Austus ja avatus: Me austame ennast ja teisi. Me oleme avatud uue ja erilise suhtes. Me hindame koostööd kooli, kodu, õpilase-õpetaja ja kogukonna vahel.
Väärikus ja hoolivus: Me oleme ausad, viisakad ja heatahtlikud. Me käitume vastavalt ühiskonnas üldtunnustatud väärtustele ja hindame kooli väärtusi. Me märkame ja tunnustame teineteist, arvestame üksteisega ning austame üksteist. Me peame kokkulepetest kinni ja vastutame oma tegude eest.
Rõõm ja tervislikud eluviisid: Me oskame näha positiivset ja seda nautida. Terves kehas terve vaim!
Vabadus ja vastutus: Me julgeme avaldada oma arvamust ja tegutseda, genereerida ideid ja neid ellu viia. Vastutame oma sõnade ja tegude eest ja töötame järjepidevalt eesmärgi nimel.
Omanäolisus ja jätkusuutlikkus. Hea mainega maakonnakeskne gümnaasium oma identiteedi ja traditsioonidega.
Meisterlikkus. Motiveeritud, kõrgete ametioskustega personal, kes väärtustab elukestvat õpet.
Õpihimu. Õppimine on au sees ja esmatähtis. Pärnu Ühisgümnaasium on õppimiskallakuga kool. Kool rakendab oma töös õppiva organisatsiooni põhimõtteid. Õpetajad õpivad ja täiendavad ennast regulaarselt.