Prioriteedid

2018.-2019.õ.a. prioriteedid

 Kinnitatud õppenõukogus 18.09.2018 väljaantud protokolliga nr 1.

 Kooli maine kujundamine õppekvaliteedi tõstmise läbi: “Kooli maine kujundamine õppekvaliteedi tõstmise läbi nii põhi- kui mooduliainetes”.

1. Õpilastelt võimetekohase õppimise nõudmine ja õpetamisel iga õpilase eripära arvestamine ning seeläbi riigieksamite tulemuste parandamine;
1.1. Andekate õpilastega töö tõhustamine ning aineolümpiaadidel osalemine;
1.2. Õpilaste toetamine õppeedukuse ja õpimotivatsiooni tõstmiseks ning koolist välja langemise ennetamiseks;
1.3. Lahtiste ürituste korraldamine koolis linna ja maakonna 9. klasside õpilastele (avatud ainetunnid, ainenädalad, konkursid, töötoad, koolikonverentsid, külalisesinejad jms);
1.3.1. Mooduleid tutvustava reklaamfilmi parendamine, ajakohastamine ning kooli kodulehel ja Facebookis jagamine.