Prioriteedid | Pärnu Ühisgümnaasium

Prioriteedid

2017.-2018.õ.a. prioriteedid

 Kinnitatud õppenõukogus 30.08.2017 väljaantud protokolliga nr 3.

 I Orienteeritus tugevatele õpilastele, kooli andekate õpilaste toetamine ja arendamine, maine ja õpikultuuri parandamine:

 • Lahtiste ürituste korraldamine koolis (avatud ainetunnid, ainenädalad, konkursid, töötoad, rahvusvaheliste projektide kohtumised, koolikonverentsid, külalisesinejad jms);
 • Värskete vilistlaste kaasamine kooli reklaamimisse (põhikoolide väisamine);
 • Jõulisem ja veelgi vahetum kooli reklaam ning meie kooli tugevuste rõhutamine linna ja maakonna 9. klasside juhatajate hulgas;
 • Suurem meediakajastus, meedias positiivsest küljest silmapaistmine, kooli tugevuste väljareklaamimine;
 • Mooduleid tutvustava reklaamfilmi parendamine, ajakohastamine ning kooli kodulehel ja Facebookis jagamine;
 • Sisseastumiskatsete ajakohastamine;
 • Õppekäikudele linna ja maakonna 9. klasside õpilaste kaasamine;
 • Teadusklassi sisustamiseks lisarahastuse võimaluste leidmine, teaduspraktikumide tihedam läbiviimine olemasolevaid võimalusi loovamalt ära kasutades;
 • Rahvusvahelise projektitöö jätkamine koolis;
 • Ringitundide võimaldamine (väitlus, filosoofia, prantsuse keel) andekate õpilastega töötamiseks;
 • Õpilaste koolis käimise distsipliini süsteemsuse tagamine;
 • Ainetundides kasutatavate metoodikate kaasajastamine;
 • Ühtsete nõudmiste rakendamine, tähtaegadest kinnipidamine.

II Kollektiivi ühtsuse tugevdamine, juhtimiskultuuri parandamine, arendustegevuse jätkumine:

 • Ühiste ürituste korraldamine kollektiivile;
 • Ühise väärtusruumi kujundamine;
 • Probleemide korral vahetu ja sõbralik suhtlus kõigi osapooltega;
 • Direktsiooni ja õpetajaskonna vaheliste regulaarsete vestluste sh arenguvestluste tagamine;
 • Moodulõppe süstemaatiline arendamine, uute ja atraktiivsemate moodulite väljapakkumine;
 • Järjepidevuse hoidmine ja kooli väljakujunenud ajaloolise näo väärtustamine – tugeva humanitaarsuuna ning mitmekülgse keeleõppe tagamine;
 • Õppetoolide juhtidest kooli arendusmeeskonna tuumiku kujundamine;
 • Tihedam koostöö vilistlaskoguga;
 • Koostöö koolituskeskusega.